Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Dofinansowania do podręczników szkolnych w Mielcu

Sprawdź czy przysługuje Ci dofinansowanie na zakup podręczników z programu MEN "Wyprawka szkolna"
W roku szkolnym 2012/2013 MEN przeznaczy 140 milionów złotych dla rodziców na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Zasady dofinansowań:
Pomoc jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela czy pracownika socjalnego.
Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2012/2013.
Termin składania wniosków o przyznanie wyprawki ustala odpowiednio: wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta właściwy dla siedziby szkoły.
Prezydent Miasta Mielca ustala, że wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dnia 07 września 2012 r.
Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2012/2013.

Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do:
Klasy Próg dochodów netto na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników
(tzn. dochód nie będzie wyższy niż:)
Dofinansowanie w kwocie:
Szkoła podstawowa 1 504 zł 180 zł
2, 3 351 zł 180 zł
4 351 zł 210 zł
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
 
1 504 zł 180 zł
2, 3 351 zł 180 zł
4 351 zł 210 zł
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 4 351 zł 352 zł
Szkoła ponadgimnazjalna:
- liceum ogólnokształcące,
- technikum,
- zasadnicza szkoła zawodowa
1 351 zł 352 zł
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 4 351 zł 352 zł
Liceum plastyczne 1 351 zł 352 zł
Ogólnokształcąca szkoła baletowa 1 351 zł 210 zł
7 351 zł 352 zł

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub w szczególnych wypadkach oświadczenie o wysokości dochodów, a dla rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego do wniosku dołączamy zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń. 


Natomiast uczniowie:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
4. uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt: 1-3;
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do:

  Zapraszamy do grupowych zakupów podręczników szkolnych

ponieważ w grupie taniej. Najlepiej zebrać się w klasie i zamówić hurtem.

Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do:
Klasy Dofinansowanie w kwocie:
Szkoła podstawowa 1, 2, 3 180 zł
4, 5, 6 210 zł
Gimnazjum 1-3 325 zł
Szkoła ponadgimnazjalna 1-3 352 zł

Rodzice uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Po zebraniu wniosków przez dyrektorów szkół, składają oni wnioski odpowienio: do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Następnie dyrektorzy są informowani o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Na tej podstawie dyrektor szkoły podejmuje decyzję kto otrzyma pomoc.

Po przedstawieniu dowodu zakupu dyrektor szkoły zwraca koszt zakupionych podręczników.
Dowodem zakupu przy zakupach indywidualnych może być:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego,
- rachunek,
- paragon,
- oświadczenie o zakupie podręczników (w tym przypadku należy dołączyć informację o rozliczaniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „wyprawka szkolna”).
Dowodem zakupu przy zakupach grupowych jest potwierdzenie zakupu wystawione przez podmiot dokonujący zakupu (np. Radę rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Lista uczniów zawiera: imię, nazwisko, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podręczników szkolnych znajdują się w zamieszczonym projekcie rozporządzenia MEN z 5 kwietnia 2012r. 

 Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 15 listopada 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........