Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki.

 W uroczystości  wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele Starostwa Powiatowego  i Urzędu Miejskiego w Mielcu, dyrektorzy:  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Samorządowego Centrum Kultury,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prezes TMZM.
Prezes Zarządu MUTW  Feliks Czop w swoim wystąpieniu podsumował działalność Uniwersytetu za ubiegły rok akademicki. W wystąpieniach gości – pana Zdzisława Nowakowskiego Dyrektora CKPiDN oraz pana Jerzego Kazany Prezesa TMZM podkreślano znaczenie istnienia UTW w Mielcu dla społeczności lokalnej. Następnie odbyła się miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i drobnych upominków wolontariuszom za zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych. Z rąk Barbary Wdowiarz – Dyrektor PCPR listy gratulacyjne otrzymali: Matylda Woś, Stanisława Rzeźnik, Beata Niezgoda i Anna Dagiełło.


W części artystycznej wystąpił Zespół Teatralny naszego Uniwersytetu  „Senior Show” z programem specjalnie przygotowanym na tę uroczystość przez reżyser Magdalenę Kriger i Marię Sowińską. Występy aktorów były gromko oklaskiwane przez naszych  słuchaczy.
Wystąpienie Prezesa Zarządu MUTW na zakończenie roku akademickiego 2011/2012 w dniu 22 czerwca 2012

Rok akademicki 2011/2012 był przełomowy w działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W styczniu 2012 nastąpiła zmiana formy prawnej MUTW. Przez okres 4 i pół roku Uniwersytet działał po patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, a od początku 2012 roku jako stowarzyszenie mające osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z nową formą organizacyjną i upływem 2-letniej kadencji Zarządu i Rady Programowej zaszła konieczność uchwalenia nowego statutu i wyboru nowych władz tj. zarządu i komisji rewizyjnej. W składzie  nowego 9-osobowego Zarządu pracują obecnie 2 osoby z poprzedniego zarządu i 3 osoby z poprzedniej Rady Programowej. Powołana została 3-osobowa Komisja Rewizyjna której nie było w poprzedniej kadencji.

Ze względu na zmiany formy prawnej działalności MUTW w II semestrze dużo czasu członkowie Zarządu musieli poświęcić sprawom organizacyjnym. Uruchomiona została nowa strona internetowa Uniwersytetu na której zamieszczane są wszystkie istotne informacje dotyczące naszej działalności. Opracowano i uchwalono Regulamin pracy Zarządu, Zasady (polityki) rachunkowości, zakładowy plan kont, instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej. Prowadzono działania dla uzyskania wsparcia finansowego na bieżącą działalność przygotowując oferty na realizację zadań publicznych, pozyskiwania darczyńców i sponsorów. Czyniono starania o zdobycie lokalu dla potrzeb biurowych.

Na wstępie chciałbym podać kilka informacji o słuchaczach naszego Uniwersytetu. W I i II semestrze Uniwersytet liczył średnio 270 członków. Po koniec bieżącego roku akademickiego w oparciu o postanowienia statutu, decyzją zarządu skreślono z listy słuchaczy 30 osób które zalegały o opłaceniem składek członkowskich za I i II semestr.  Aktualnie nasz UTW zrzesza 248 członków w tym 35 mężczyzn i 213 kobiet. Panie stanowią więc 86 % ogółu słuchaczy. Z wykształceniem wyższym jest 77 osób (31%), a z wykształceniem średnim 116 osób (47%). Znaczącą grupą słuchaczy są nauczyciele - 35 osób co stanowi 14%. Interesująca jest struktura słuchaczy według wieku i tak:
w wieku od 50 do 60 lat  -  8,9 %
61 do 70 lat - 47,5 %
71 do 80 lat - 34,8 %
81 do 90 lat - 8,8 %
Głównym celem działalności UTW jest aktywizacja ludzi starszych przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej przez zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co odzdziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

Podstawową formą działalności MUTW są wykłady odbywające się w każdy piątek tygodnia. W kończącym się roku akademickim słuchacze wzięli udział w 30 wykładach, z czego w 6 o tematyce historycznej, 5 z zakresu medycyny, 4 z psychologii, 3 z turystyki. 7 wykładów prowadzili profesorowie wyższych uczelni. Organizowane były wyjazdy do teatru, filharmonii i na spektakle operowe. (4 do filharmonii, 2 do teatru i 1 na operę). Dużym powodzeniem cieszą się spotkania integracyjne z częścią artystyczną w formie spotkań towarzyskich. W br. akademickim zorganizowano 4 takie spotkania.

Zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy organizowane były wycieczki turystyczno-krajoznawcze polegające na zwiedzaniu zabytków kultury Regionu Podkarpacia i innych części kraju. Wycieczki takie odbyły się do Parku Historycznego w Bliznej (100 osób), Jarosławia, Warszawy, Ojcowa i Pieskowej Skały, Czorsztyna i Nidzicy.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Mielcu realizujemy program „Poznajemy swoja małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko”. W ramach tego programu gościliśmy w maju br. w  Gminie Borowa zapoznając się  z zabytkami, historią i osiągnięciami społeczno-kulturalnymi tej miejscowości. (100 osób)

Słuchacze naszego Uniwersytetu uczestniczą także w takich zajęciach jak: teatr, chór, wolontariat, obsługa komputera, nauka języka angielskiego, gimnastyka rekreacyjna, pływanie , Norndic Walking, spotkania towarzyskie przy muzyce. Prężnie działa Grupa Teatralna ciesząca się dużym uznaniem zarówno wśród słuchaczy MUTW jak też w czasie występów dla mieszkańców Mielca i innych miejscowości. W swoim repertuarze ma zarówno utwory kabaretowe jak i sztuki teatralne. Nasz zespół teatralny występował ze sztuką Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” w kilku miejscowościach powiatu oraz w Rzeszowie.

W bieżącym roku rozpoczął działalność chór „ECHO” przy naszym UTW dając pierwszy koncert publiczny z okazji Święta Konstytucji 3-Maja. Z inicjatywy słuchaczy w miesiącu maju br. rozpoczęła działalność Sekcja Ogrodnicza.

Opracowując statut naszego Uniwersytetu jako stowarzyszenia za jeden z celów postawiliśmy sobie promocję i  organizację wolontariatu. W ramach tego zadania odbył się wykład na temat wolontariatu dla wszystkich słuchaczy MUTW spośród których 30 osób wyraziło chęć pracy w wolontariacie. Po zakończonym szkoleniu wyłoniona została grupa liderów która podjęła się pełnienia dyżurów i przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych pomocą wolontariuszy.

Działalność  nasza uzyskała wsparcie władz Miasta Mielca. Wolontariat działa pod patronatem Wiceprezydenta Miasta pana Bogdana Bieńka współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej, szpitalem, szkołami, przedszkolami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Otrzymaliśmy również wsparcie w postaci udostępnienia lokalu na ten cel w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i wyposażenia go w sprzęt umożliwiający kontakt z zainteresowanymi osobami i instytucjami chcącymi korzystać z wolontariuszy. W lokalu tym, który pełni rolę centrum wolontariatu  dwa razy w tygodniu prowadzone są dyżury ułatwiające kontakty pomiędzy wolontariuszami i osobami chcącymi korzystać z ich pomocy.

Uniwersytet nasz nie ogranicza się tylko do „własnego podwórka”. W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz ustanowieniem przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku włączamy się aktywnie w organizowane z tej okazji różnorakie akcje i przedsięwzięcia.
Delegacja naszego UTW wzięła udział w Kongresie UTW w Warszawie w marcu br. udzielając poparcia Apelowi Grupy Inicjatywnej mającej na celu podjęcie szeroko zakrojonych prac nad rozszerzeniem misji i strategią dla UTW w związku z procesami demograficznymi starzejącego się społeczeństwa.

W postulatach pod adresem naczelnych władz RP Kongres przyjął:
- podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania publicznego,
- stworzenie płaszczyzny instytucjonalnej i praktyki współpracy miedzy UTW i Rządem,
- wypracowanie systemów mechanizmów wspierania UTW przez Państwo.
W maju br. Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia zorganizowało w Warszawie konferencję pt. „Kształtowanie zdrowego stylu życia seniorów poprzez promocję aktywności fizycznej i edukację zdrowotną” w której uczestniczył Prezes Zarządu.W ramach obchodów roku 2012 jako Roku UTW w naszym województwie w maju br. odbyło się Forum Podkarpackich UTW pod hasłem „Wartości w dialogu pokoleń” Nasz UTW jako jeden z czterech miał możliwość szerszego zaprezentowania swojej działalności na w/w Forum, a wystawione z tej okazji dzieła artystyczne naszych słuchaczy (malarstwo, fotografika, rękodzieło) cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Członkowie naszego Zarządu zapraszani są i uczestniczą bądź też będą uczestniczyć w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ROKU UTW przez inne UTW Podkarpacia (Łańcut, Jarosław, Jasło, Krosno). Kończący rok akademicki jest 5-tym rokiem działalności MUTW. Z tej okazji przewidujemy obchody jubileuszowe  w październiku 2012, na które chcemy zaprosić przedstawicieli UTW Podkarpacia.

Korzystając z okazji uczestnictwa zaproszonych gości w uroczystym zakończeniu roku akademickiego  chciałbym złożyć gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które okazują pomoc w działalności naszego Uniwersytetu, a w szczególności:
1. Staroście Powiatu Mieleckiego panu Adamowi Chrabąszczowi i  Prezydentowi Miasta Mielca panu Januszowi Chodorowskiemu za wsparcie finansowe działalności  Uniwersytetu.
2. Dyrektorowi Samorządowego Centrum Kultury Panu Jackowi Tejchmie za udostępnienie Sali wraz z obsługą techniczną dla prowadzenia wykładów,
3. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panu Zdzisławowi Czajce za udostępnienie pomieszczenia dla okresowych spotkań słuchaczy UTW oraz jako punkt kontaktowy wolontariuszy.
4. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji panu Zygmuntowi Kołodziejowi za udostępnianie hali sportowej na zajęcia z gimnastyki
5. Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Panu  Jerzemu Kazanie za okazaną pomoc w prowadzeniu Uniwersytetu do czasu uzyskania pełnej samodzielności.

Słowa podziękowania składam również osobom które bezinteresownie prowadzą zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu, a mianowicie pani Krystynie Philipp za prowadzenie lektoratu języka angielskiego i panu Adamowi Skrętowi za prowadzenie zajęć z gimnastyki.  Dziękuję również tym wszystkim wykładowcom którzy nieodpłatnie wygłosili wykłady dla MUTW.

Na zakończenie składam podziękowania panu Markowi Skalskiemu  za kierowanie uniwersytetem w poprzedniej kadencji władz oraz członkom Zarządu i Rady Programowej za ich zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz Uniwersytetu a także tym wszystkich słuchaczom którzy aktywnie włączali się w prace na rzecz Uniwersytetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........