Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Wybrano nowe władze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego

W dniu 17 lipca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. Podczas posiedzenia dokonano wyboru nowych władz Forum.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy skład Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego przedstawia się następująco:

- Józef Smaczny – Prezes FOPPM
- Barbara Bień – Wiceprezes FOPPM
- Kazimierz Szaniawski - Wiceprezes FOPPM
- Krystyna Philipp – Sekretarz FOPPM
- Zbigniew Świerczyński – Skarbnik

„Pomimo tego, iż koncepcja społeczeństwa obywatelskiego wraz z ideą przenoszenia części obowiązków państwa instytucjom „bliższym obywatelowi”, jest w krajach zachodnich sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem, w Polsce pozostaje nadal nie pozbawiona kontrowersji – rozpoczął wystąpienie nowo wybrany Prezes Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego Józef Smaczny. Choć trzeba przyznać, że w ostatnich latach, zarówno w kraju, jak i naszym powiecie organizacje pozarządowe, a szczególnie mające status pożytku publicznego, zdobyły już pewne doświadczenia i odgrywają coraz większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych. Na dzień dzisiejszy (nie licząc 99 Ochotniczych Straży Pożarnych) mamy w powiecie mieleckim 149 organizacji pozarządowych, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 23 zwykłe organizacje pozarządowe, a także 7 fundacji” - kontynuował.
 
„W oparciu o zasadę pomocniczości Forum powinno, moim zdaniem, podejmować działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska – dodawał. Forum powinno przy tym pełnić służebną rolę wobec swoich członków i starać się być rzecznikiem poszczególnych organizacji pozarządowych w powiecie mieleckim wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Działalność Forum zmierzać powinna także do uświadamiania naszym mieszkańcom roli podmiotów realizujących działania ze strefy pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim, do wskazywania, że obok nas żyją osoby wymagające wsparcia, informowania, z jakimi problemami w życiu codziennym borykają się oraz w jaki sposób można im pomóc. Dążyć winniśmy również do coraz szerszego włączania do działalności organizacji pozarządowych młodzieży, pamiętając, że tu młodzi ludzie mogą nauczyć się odpowiedzialności, lojalności, szacunku i cnót obywatelskich. Wierzę, że kierując się poczuciem odpowiedzialności nie tylko z siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy nas miejsce zamieszkania, stale rozwijać i umacniać będziemy nasze Forum i wszystkie organizacje pozarządowe, by w ten sposób zmienić życie coraz większej liczby osób w Mielcu i powiecie na lepsze. Ja, ze swoim bogatym doświadczeniem w działalności społecznej i samorządowej gotów jest podjąć się trudu pracy społecznej w Forum, który będzie temu służył” - zakończył Józef Smaczny.

Forum Organizacji Pozarządowych powstało z myślą o rozwoju i umacnianiu organizacji pozarządowych z Powiatu Mieleckiego. Forum, w przeciwieństwie do licznie funkcjonujących w kraju jako niesformalizowane platformy współpracy o charakterze konferencji tematycznych, jest związkiem stowarzyszeń, skupiającym niezależne organizacje pozarządowe i posiada statut wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, jako organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego skupia organizacje o różnych polach aktywności społecznej: działając na polu pomocy społecznej, zdrowia, kultury i rozwoju regionalnego. Płaszczyzna współpracy w ramach Forum służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter wielobranżowy i regionalny Forum jest jego zaleta i szansą w kontekście dalszej integracji europejskiej.

fot: Powiat Mielecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........