Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Podziękowali Powiatowej Radzie Zatrudnienia

31 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia trwającej w latach 2008-2012 kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia. Po wręczeniu przez starostę Andrzeja Chrabąszcza podziękowań członkom Rady ubiegłej kadencji, nastąpiło powołanie Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2012-2016 oraz wręczenie nominacji jej członkom. W głosowaniu jawnym wybrano również przewodniczącego (Józef Durda) i wiceprzewodniczącego Rady (Marta Górak-Kopeć).

Rada kadencji 2008-2012 jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty w sprawach polityki rynku pracy w szczególności realizowała następujące zadania: - ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; - składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; - ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy; - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; - opiniowanie programów specjalnych, w tym celowości ich realizacji w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu oraz proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

W okresie ubiegłej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mielcu, tj. poczynając od 27 sierpnia 2008  do 27 sierpnia 2012 roku odbyło się 36 posiedzeń, których przedmiotem była realizacja zadań określonych  w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Do najważniejszych działań podejmowanych przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Mielcu należało:
• Inicjowanie współpracy z lokalnymi pracodawcami i poszerzania dialogu społecznego pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 
• Wystąpienie do Rady Powiatu w Mielcu celem podjęcia działań związanych
z odblokowaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  zamrożonych środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową,
• Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród ludzi z wykształceniem wyższym z terenu powiatu mieleckiego pozostających bez pracy,
• Współpraca przy analizie dokumentów strategicznych powiatu i Lokalnej Grupy Działania PROVENT (omówienie Strategii i planu działania powiatu na lata 2007 – 2013),
• Uruchomienie  z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych procedury związanej
z powstaniem zorganizowanej grupy pracodawców i organizacji w celu wypracowania skutecznego modelu współpracy  zawodowej i szkoleń

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mielcu zapewnia - zgodnie z wymogami przepisów prawa – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu – Dział organizacyjno-administracyjny.

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2012-2016
I. przedstawiciele organizacji związkowych:
Henryk Bara - Forum Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego,
Józef Durda - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego,
Urszula Malińska - NSZZ ,,Solidarność" w Rzeszowie,
II. przedstawiciele organizacji pracodawców:
Władysław Mazur - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie,
Zygmunt Trybulec - Spółdzielnia Rzemieślnicza ,,Wielobranżowa" w Mielcu,
Marta Górak-Kopeć - Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza,
 Ireneusz Ledwójcik - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
III. przedstawiciele społeczno - zawodowych organizacji rolników:
Jan Borowiec - Wojewódzki Związek Rolników, kółek i organizacji Rolniczych w Rzeszowie,
Teresa Jołda - Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale
IV. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
Bogdan Bieniek - gmina miejska Mielec,
Kazimierz Gacek - gmina wiejska Mielec,
Jerzy Zorzycki - samorząd powiatowy
V. przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Elżbieta Marek - Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych w Mielcu,
Marek Pustułka - Samorząd Powiatowy,
Agnieszka Tomaszewska - Lokalna Grupa Działania PROWENT

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2008-2012I. przedstawiciele organizacji związkowych:
Henryk Bara - Forum Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego,
Józef Durda - Przewodniczący Rady, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego,
Urszula Malińska - Wiceprzewodnicząca Rady, NSZZ ,,Solidarność" w Rzeszowie,
Stanisław Rajda - Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego

II. przedstawiciele organizacji pracodawców:
Tomasz Kwiek - Konfederacja Pracodawców Polskich w Warszawie,
Władysław Mazur - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie,
Zygmunt Trybulec - Spółdzielnia Rzemieślnicza ,,Wielobranżowa" w Mielcu
III. przedstawiciele społeczno - zawodowych organizacji rolników:
Krystyna Duszkiewicz - Wojewódzki Związek Rolników, kółek i organizacji Rolniczych w Rzeszowie,
Teresa Jołda - Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale
IV. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
Bogdan Bieniek - gmina Miejska Mielec,
Marek Pustułka - Samorząd Powiatowy,
Michał Sypek - Miasto i Gmina Radomyśl Wielki

V. przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Elżbieta Marek - Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych w Mielcu,
Kazimierz Królikowski - Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego

fot: Powiat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........