Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Szkoła Kluczowych Kompetencji - podsumowanie projektu

2 października 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego realizację projektu: wicestarosta mgr inż. Andrzej Bryła, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli mgr Krystyna Wróblewska, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli mgr Urszula Szymańska-Kujawa, wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu mgr inż. Anna Butryn, koordynator merytoryczny Szkoły Kluczowych Kompetencji województwa podkarpackiego mgr Anna Rakuś, przedstawiciel organizatora Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji mgr Alina Reszka, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak.

   
Zespół Szkół Technicznych reprezentowali wicedyrektorzy – mgr inż. Aleksander Buczek i mgr Jacek Mleczko, nauczyciele oraz trenerzy poszczególnych kompetencji: j. angielski – mgr Małgorzata Buś, matematyka – mgr Anna Śliwińska, przedsiębiorczość – mgr Józefa Wrażeń, technologia informacyjna – mgr inż. Elena Skowron. Społeczność uczniowską reprezentowały klasy biorące udział w projekcie: 4BM, 4AM, 4AI, 4DG. Uroczystość poprowadził dyrektor naczelny ZST mgr inż. Jan Myśliwiec.
Projekt realizowany był w latach 2009-2012 przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie i finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

       Projekt obejmował 5 województw Polski wschodniej: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Drogą konkursu wyłoniono 50 szkół do realizacji projektu z wyżej wymienionych województw, po 10 z każdego województwa. Projekt w założeniu polegał na rozwijaniu kluczowych kompetencji z matematyki, języków obcych, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Każdy z zaangażowanych nauczycieli napisał i wdrażał swój program autorski uwzględniający kluczowe kompetencje. Programy nauczania były spójne z obowiązującą Podstawą programową oraz uwzględniały uwarunkowania lokalne i kierunki kształcenia. Proces tworzenia programów kończyła ocena programu przez koordynatorów merytorycznych i metodyków przedmiotowych. W Zespole Szkół Technicznych autorski program z następujących przedmiotów wprowadzali:
Nauczyciel Przedmiot Kierunek kształcenia-zawód
mgr Małgorzata Buś Język angielski Technik mechanik lotniczy
mgr inż. Elena Skowron Technologia informacyjna Technik mechanik
mgr Anna Śliwińska Matematyka Technik informatyk
mgr Józefa Wrażeń Przedsiębiorczość Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Wdrażanie programów nauczania odbywało się przez:
  • trzy  lata z matematyki i języka angielskiego,
  • rok z przedsiębiorczości,
  • rok z technologii informacyjnej.
Wszyscy nauczyciele przez okres trzech lat brali czynny udział w realizacji przedsięwzięć wspomagających wdrażanie kluczowych kompetencji u uczniów. Dużym wsparciem dla nauczycieli były środki dydaktyczne, pomoce naukowe, podręczniki i materiały biurowe przekazane przez organizatora projektu. Uczniowie zostali wyposażeni w zestawy podręczników, zeszyty ćwiczeń, słowniki, artykuły piśmiennicze.
Dodatkowo w ramach realizacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
  • Mobilny Instytut Kompetencji - realizacja tego przedsięwzięcia polegała na przeprowadzeniu 40 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Głównym celem tych zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów, określonych w opisie kluczowych kompetencji, a nie uwzględnionych w autorskich programach nauczania.
  • Koła Naukowe - uczestnictwo uczniów w Kołach Naukowych umożliwiło im poszerzenie wiedzy w zakresie: przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki oraz technologii informacyjnej na poziomie akademickim. Uczniowie ZST nieodpłatnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.
  • Studium Kompetentnych Liderów - pięciu najzdolniejszych uczniów ZST miało możliwość poszerzenia wiedzy na wybranych kierunkach kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej. Zajęcia realizowane były w soboty i niedziele i trwały 2 semestry.
  • Lekcje Demonstracyjne - realizacja tego przedsięwzięcia polegała na przeprowadzeniu 16 zajęć pozalekcyjnych, których głównym celem była wymiana doświadczenia między nauczycielami realizującymi programy autorskie z poszczególnych przedmiotów na terenie województwa podkarpackiego.
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne - celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie i umożliwienie uczniom zrozumienia podstawowych zasad działania przedsiębiorstwa na przykładzie gry strategicznej dostępnej w sieci Internet. Uczniowie zapoznani zostali z zasadami decyzji strategicznych i zarządczych w przedsiębiorstwie.
  • Wakacyjne Obozy Naukowe - co roku uczniowie z poszczególnych kompetencji wyjeżdżali na bezpłatny tygodniowy obóz w okolice Zakopanego. Oprócz zajęć dydaktycznych mogli korzystać z różnych form rekreacji, wycieczek turystycznych i spotkań integracyjnych. Przedsięwzięcie cieszyło się wśród uczniów największym zainteresowaniem.
  • Granty - celem tego przedsięwzięcia było techniczne i dydaktyczne wyposażenie pracowni przedmiotowej z matematyki oraz poprawa jej funkcjonalności. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu przez młodzież serii 14 prezentacji z różnych działów matematyki. Wypracowane materiały dydaktyczne zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły tak, aby mogli z nich korzystać inni uczniowie i nauczyciele. Środki finansowe uzyskane dzięki przedsięwzięciu przeznaczono na wyposażenie pracowni matematycznej.
Podczas realizacji programów nauczania i wyżej wymienionych przedsięwzięć uczniowie poszerzali swoją wiedzę, umiejętności i postawy zawarte w Kluczowych Kompetencjach. Udział szkoły w projekcie pozytywnie wpłynął na postawę młodzieży zaangażowanej w projekt, zwiększył wiedzę, ukształtował postawę kreatywności i innowacyjności w działaniu, co przyczyni się do lepszego startu uczniów w dorosłe życie.

źródło: ZST Mielec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........