Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Bariery dla niepełnosprawnych

 Na stronie internetowej MKS Mielec, w menu Informacje dla pasażera jest temat Uprawnienia do ulg. W punkcie I. 1. w tabeli pod Lp. 3 jest zapis uprawnień dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka). Tutaj tym dokumentem uprawniającym jest „Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS”. Przed wprowadzeniem biletów elektronicznych taka osoba niepełnosprawna legitymowała się Legitymacją Osoby Niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Dz.U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1495 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.). Ta instytucja i ZUS – posiadają ustawowe uprawnienia do wydania wyżej wymienionej legitymacji. Taka legitymacja oraz inne dokumenty, obowiązują nadal w całej Polsce. Jakim cudem w Mielcu to zmieniono?
Jak ma się zachować osoba niepełnosprawna (np. spoza Mielca), która nie posiada „Imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MKS”? Zwracano uwagę na to mieleckie kuriozum już nie po raz pierwszy. Był też ten temat poruszany na jednym z czatów z prezydentem Mielca. I cisza.

Uchwała IX/049/2011 Rady Miejskiej w Mielcu „w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.”.
Wybrane zagadnienia z tejże uchwały:
 • Załącznik nr 2 „Ceny i opłaty…” § 6 pkt 3b) określono opłaty dodatkowe karne „30 krotność ceny biletu normalnego o którym mowa w tabeli 1, poz.1 – za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe„;
 • Załącznik nr 2 „Ceny i opłaty…” § 6 pkt 5: „W przypadku przedłożenia w ciągu 7 dni od dnia przewozu w siedzibie MKS (COK) ważnego w czasie przejazdu biletu okresowego nie wymagającego rejestracji, dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% właściwej opłaty dodatkowej.„;
 • Załącznik nr 3 „Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych…” pkt 1 Tabela 1 Lp. 3 i 4 dokument
  poświadczający uprawnienie to „Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS„;
 • Załącznik nr 5 § 6 pkt 2 „W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler jest uprawniony do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności przewozowych wraz z opłatą dodatkową albo wystawiania wezwania do zapłaty w wysokości przewidzianej
  w załączniku nr 2.„;
 • Załącznik nr 5 § 6 pkt 5 „Pasażer posiadający spersonalizowaną e-kartę zakodowaną jako ulgowa lub bezpłatna nie jest zobowiązany do przedstawienia osobom kontrolującym dokumentu potwierdzającego ulgę, jeżeli uprawnienie dotyczące ulg lub zwolnień z opłat, które zostały zapisane w karcie personalizowanej obowiązują w momencie kontroli.„.
Uchwała ta obowiązuje od 1 maja 2011 r.
Przed tym dniem osoby niepełnosprawne legitymowały się:
 • legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • legitymacją rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość pasażera;
 • orzeczeniem wydanym przez ZUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera;
 • legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O dla osób niewidomych.
Dokumenty powyższe obowiązują nadal w podróży koleją, PKS, tramwajach i MKS w innych miastach. 
W Mielcu ktoś wymyślił Imienny bilet elektroniczny. Zapewne podstawą tej zmiany było uproszczenie zasad podróży, działania firmy, kontroli biletów itp. Ale też ktoś postanowił „zaoszczędzić” wydatków budżetowych na niepełnosprawnych. Wprowadzając Imienny bilet elektroniczny ograniczono praktycznie wydatki budżetowe, dając ulgi tylko tym osobom, które taką kartę wyrobiły. Osoby spoza Mielca na pewno takich kart nie posiadają i w naszym MKS muszą płacić pełen koszt biletu lub 30 krotną kwotę biletu w ramach kary za jazdę bez uprawnień. Brak jest także stosownych czytelnych informacji, zarówno w samym pojeździe MKS jak i na stronie internetowej firmy. Niepełnosprawny podróżujący nie tylko po Mielcu, musi posiadać przy sobie oprócz tych ustanowionych prawem państwowym, dodatkowy dokument w postaci Imiennego biletu elektronicznego. Zamiast uproszczenia zagmatwanie w kieszeni.
Stworzono w ten sposób barierę dla niepełnosprawnych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........