Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie Podkarpackim w czerwcu 2012 roku.

W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 139 738 bezrobotnych, w tym 72 768 kobiet, co stanowiło 52,1 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych ogółem spadła o 2 258 osób, a w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 4 071 osób (czerwiec 2011 rok -135 667).  

TABELA. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE CZERWCA 2012 ROKU. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO -MAJ 2012 ROK

LICZBA BEZROBOTNYCH WZROST STOPA
WEDŁUG STANÓW NA KONIEC : LUB SPADEK BEZROBOCIA
POWIATY W STOSUNKU WG STANU
DO NA KONIEC
MAJA CZERWCA POPRZEDNIEGO MAJA
2012 roku 2012 roku MIESIĄCA 2012 ROKU
1 2 3 4 5
Bieszczadzki 1 974 1 938 -36 21,3
Brzozowski 6 689 6 597 -92 22,5
Dębicki 7 333 7 301 -32 12,3
Jarosławski 9 540 9 459 -81 18,5
Jasielski 9 587 9 328 -259 17,1
Kolbuszowski 3 989 3 870 -119 16,7
Krośnieński 6 649 6 478 -171 17,5
Leski 2 398 2 335 -63 19,5
Leżajski 5 281 5 116 -165 18,4
Lubaczowski 4 127 4 028 -99 16,4
Łańcucki 5 325 5 290 -35 16,9
Mielecki 8 349 8 213 -136 13,6
Niżański 5 308 5 202 -106 22,6
Przemyski 5 477 5 541 64 19,3
Przeworski 6 347 6 161 -186 18,3
ropczycko - sędziszowski 5 640 5 621 -19 20,3
Rzeszowski 8 677 8 518 -159 13,7
Sanocki 4 918 4 736 -182 12,0
Stalowowolski 6 366 6 275 -91 14,0
Strzyżowski 5 487 5 389 -98 21,0
Tarnobrzeski 3 323 3 266 -57 15,4
Krosno 2 308 2 258 -50 7,3
Przemyśl 5 320 5 236 -84 17,9
1
Rzeszów 8 576 8 592 16 7,8
Tarnobrzeg 3 008 2 990 -18 14,9
Województwo 141 996 139 738 -2 258 15,3
Źródło: Obliczenia na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS - 01. Stopa bezrobocia - Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

W okresie czerwca 2012 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 10 997 bezrobotnych, w tym 2 697 po raz pierwszy (w maju 2012 roku 10 189, w tym 2 556 po raz pierwszy). W strukturze napływu bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy przeważają osoby, które wcześniej (od 1990 roku) włączone były przynajmniej jeden raz do ewidencji osób bezrobotnych. Grupa ta obejmuje 8 300 bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny, co stanowiło 75,5 % napływu (w maju 2012 roku - 7 633 osoby tj. 74,9 % napływu). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca 2012 roku nie została jeszcze ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny. Według stanu w końcu maja 2012 roku w województwie podkarpackim wyniosła 15,3 % i była wyższa od stopy bezrobocia dla Polski (12,6 %) o 2,7 pkt. procentowego. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w powiatach: niżańskim (22,6 %), brzozowskim (22,5 %), bieszczadzkim (21,3 %), strzyżowskim (21,0 %), ropczycko-sędziszowskim (20,3 %) i leskim (19,5 %). Najniższą zanotowano w miastach: Krośnie (7,3 %), Rzeszowie (7,8 %) oraz powiecie sanockim (12,0 %). Relatywnie niski poziom opisywanego wskaźnika odnotowano również w powiatach: dębickim (12,3 %) i mieleckim (13,6 %).

 W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 72 768 bezrobotnych kobiet. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych kobiet spadła o 843, a w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 15 (czerwiec 2011 rok -72 753 kobiety). Według stanu na 30 czerwca 2012 roku kobiety uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych - 9 390 stanowiły 12,9 % wśród ogólnej liczby kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w końcu maja 2012 roku - 9 360 tj. 12,7 %).

 Wśród ogólnej liczby bezrobotnych 20 179 osób uprawnionych było do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (w maju 2012 roku - 20 644). Na koniec analizowanego miesiąca uprawnieni do zasiłku stanowili 14,4 % wśród ogólnej liczby osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w miesiącu wcześniejszym 14,5 %).

  86 014 osób tj. 61,6 % ogółu bezrobotnych (w końcu maja 2012 roku 87 531 tj. 61,6 %) stanowiły osoby zamieszkałe na wsi. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (31,3 %). Drugą co do liczebności, osoby w wieku od 18 do 24 lat (21,9 %). Osoby młode (tj. od 18 do 34 lat) stanowiły łącznie 53,2 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiet, osoby w wieku 25 do 34 lat stanowiły 35,2 %, a w wieku 18 do 24 lat 21,2 % (łącznie 56,4 %).

W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, najwyższy udział miały osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe - 30,0 % oraz policealne i średnie zawodowe - 25,6 %. Wykształcenie gimnazjalne i poniżej posiadało 21,3 % ogółu osób bezrobotnych. Wykształceniem wyższym legitymowało się 12,2 % ogółu bezrobotnych.
W grupie bezrobotnych kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym - 29,1 %. Mniej niż 1/4 bezrobotnych kobiet (24,6 %) posiadała wykształcenie zasadnicze - zawodowe, a 16,2 % wykształcenie wyższe. Niezbyt licznie reprezentowane wśród bezrobotnych kobiet było wykształcenie średnie ogólnokształcące - 14,1 %, a także gimnazjalne i poniżej - 16,0 %.

W końcu czerwca 2012 roku wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 24,5 % nie posiadało jeszcze dotychczas żadnego udokumentowanego stażu pracy, a 22,3 % stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat. Bezrobotni posiadający staż pracy do 1 roku stanowili 15,5 %. Reasumując, łącznie 62,3 % bezrobotnych to osoby bez doświadczenia zawodowego lub posiadające krótki staż pracy (do 5 lat).
Wśród bezrobotnych kobiet brakiem stażu pracy legitymowało się 27,5 %, a stażem od 1 roku do 5 lat 22,1 %, natomiast do 1 roku 16,5 % tj. łącznie 66,1 % ogółu bezrobotnych kobiet.

 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili łącznie 44,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (z tego 24,1 % pozostawało bez pracy powyżej 24 m-cy). W grupie bezrobotnych kobiet odpowiednio 50,5 % (z tego 28,6 % powyżej 24 miesięcy).

 Grupą osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy są również, o czym warto wspomnieć, osoby bezrobotne posiadające jednocześnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Według stanu na 30 czerwca 2012 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych wyniosła 5 759 osób, w tym 2 886 kobiet. W latach 2004 - 2011 przyjęto udziały w ogólnej liczbie osób bezrobotnych według stanu na koniec grudnia poszczególnych lat. W 2012 roku zaprezentowane zostały wartości procentowe według stanu w końcu poszczególnych miesięcy pierwszego półrocza br. Odsetek osób bezrobotnych z orzeczoną grupą niepełnosprawności wahał się w granicach od 1,8 % w ogólnej strukturze bezrobocia rejestrowanego do 4,1 %.

 Na koniec czerwca 2012 roku w województwie podkarpackim osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy stanowiły 4,1 % ogólnej liczby osób bezrobotnych.


W ewidencji powiatowych urzędów pracy w województwie podkarpackim na koniec czerwca 2012 roku odnotowano łącznie 2 499 poszukujących pracy, w tym
1 260 niepełnosprawnych jednocześnie niepozostających w zatrudnieniu tj. zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w maju 2012 roku analogicznie: 2 587 i 1 273).

W okresie czerwca 2012 roku wyrejestrowano łącznie 13 255 bezrobotnych (w miesiącu poprzednim 14 982). Główne przyczyny wyłączenia z ewidencji to:
- podjęcia pracy - 5 697 (w maju 2012 roku - 7 214), w tym pracy niesubsydio-wanej - 4 887 (w maju 2012 roku - 6 153).
Pozostałymi przyczynami wyłączenia z ewidencji bezrobotnych, za wyjątkiem powodów wymienionych w części o aktywnych formach promocji zatrudnienia, które kumulowały również znaczną liczbę osób bezrobotnych były następujące (uszeregowane od wartości największej do najmniejszej):
- niepotwierdzenie gotowości do pracy - 4 287 osób (w maju 2012 roku -4 281 ),
- dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 793 osoby bezrobotne
(w maju 2012 roku - 799),
- inne powody wyrejestrowania - 436 (w okresie maja 2012 roku - 490) ,
- nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego - 194 (w maju 2012 roku
- 145 ),
- odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy w stosunku do posiadanych kwalifikacji lub innej formy pomocy -134 (w maju 2012 roku - 133),
- nabycie praw emerytalnych lub rentowych - 120 (w maju 2012 roku -163)

 Do powiatowych urzędów pracy pracodawcy zgłosili łącznie 3 885 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Spośród ogółu zgłoszonych ofert 1 686 (43,4 %) stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Były to wolne miejsca pracy łącznie z miejscami aktywizacji zawodowej, które w znacznym udziale są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.


W okresie czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 233 bezrobotnych (w maju 2012 roku-307). Przy robotach publicznych pracowało 59 bezrobotnych (w maju 2012 roku - 161). Na szkolenia skierowano 439 bezrobotnych (w maju 2012 roku - 443), a na staż u pracodawcy 1 014 osób (w maju 2012 roku - 1 005). W efekcie podjęcia prac społecznie użytecznych w analizowanym miesiącu wyrejestrowano 76 bezrobotnych (w maju 2012 roku - 194 bezrobotnych).
Z powodu przyznania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wyłączono z ewidencji 219 osób bezrobotnych (w maju 2012 roku - 303). W związku z udzieleniem pracodawcy refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, czyli wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy, rejestry bezrobotnych opuściło łącznie 278 osób (w maju 2012 roku - 268).

W okresie czerwca 2012 roku w województwie podkarpackim 1 pracodawca z sektora prywatnego zgłosił zamiar zwolnienia 40 pracowników z przyczyn nie leżących po ich stronie. Z sektora publicznego nie odnotowano takiego zgłoszenia w czerwcu br. Z powyższych zgłoszeń zwolnień i tych odnotowanych podczas wcześniejszych okresów sprawozdawczych dokonano wypowiedzeń umów o pracę w 2 zakładach pracy, a objętych nimi zostało 4 pracowników ( 1 pracownik i 1 zakład z sektora publicznego oraz 3 pracowników i 1 zakład sektora prywatnego).
W miesiącu wcześniejszym w województwie podkarpackim 2 pracodawców z sektora publicznego zgłosiło zamiar zwolnienia 37 pracowników z przyczyn nie dotyczących pracowników. Z sektora prywatnego nie zgłoszono zamiaru rozwiązania umów o pracę. Z powyższych zgłoszeń zwolnień i tych odnotowanych podczas wcześniejszych okresów sprawozdawczych dokonano wypowiedzeń umów o pracę w 2 zakładach pracy, a objętych nimi zostało 37 pracowników, co dotyczyło sektora prywatnego. W sektorze publicznym nie odnotowano zwolnień grupowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej i Analiz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........