Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Przez internet do kariery

Gmina Mielec położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Gminę zamieszkuje 12 895 osób.

W Gminie ponad 331 rodzin otrzymuje wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej. Prawie 1/4 rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej deklaruje, że nie posiada komputera i dostępu do Internetu. Brak dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu w obecnych czasach grozi dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
 

By temu zapobiec i ułatwić osobom zagrożonym dostęp do nowoczesnych technologii Gmina Mielec w partnerstwie ze stowarzyszeniem Miasto w Internecie przygotowała wniosek na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka.

Wniosek został rekomendowany do dofinansowania i w dniu 28.03.2012r. Wójt Gminy Mielec podpisał umowę na realizację projektu.

Projektem objętych zostanie 40 Beneficjentów Końcowych na których będą składać się osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się, pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Wyłonione w ramach rekrutacji osoby otrzymają sprzęt komputerowy oraz zapewniony zostanie im dostęp do Internetu na okres trwania projektu, czyli do końca 2018r. Wszyscy Beneficjenci zostaną skierowani na szkolenie z zakresu obsługi komputera dzięki czemu będą mogli w pełni korzystać z przyznanego im sprzętu. W ramach działań koordynacyjnych również 7 jednostek podległych Gminie Mielec tj. Zespół Szkół w Chorzelowie, Szkoła Podstawowa w Chrząstowie, Szkoła Podstawowa w Książnicach, Szkoła Podstawowa w Podleszanach, Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach, Zespół Szkół w Trześni i Zespół Szkół w Woli Mieleckiej zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy i łącze internetowe.

Działania projektowe przyczynią się do zminimalizowania zjawiska wykluczenia cyfrowego, do wyrównywania różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych oraz do poprawy umiejętności informatycznych mieszkańców Gminy Mielec. Dzięki temu osoby te zwiększą wiarę we własne siły, uzyskają dostęp do informacji i aplikacji w sieci które ułatwią im np. poszukiwanie pracy, rozwijanie wiedzy czy korzystanie z usług publicznych. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na obszarze objętych wsparciem poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych osobom mniej zamożnym. Projekt będzie się przyczyniał do budowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizowanej na terenie Gminy idei równych szans.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........