Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi gminy MIelec

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM : Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec
 Od 1.maja 2012 zgodnie z decyzja powiatowego lekarza weterynarii zmienił się podmiot prowadzący mieleckie schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Mieleckie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie prowadzi już schroniska, które przejęło miasto/gmina Mielec. Powód?
Ponieważ warunki w jakich żyją zwierzęta w schronisku są fatalne.
Uchwała Nr XIX/151/2012

Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec  
Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)  
Rada Miejska w   Mielcu  
uchwala,     co następuje:  
§   1.  
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  
§   2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.  
§   3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Mielcu oraz w   bazie aktów prawa miejscowego miasta Mielca.  
§   4.  
Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jan   Myśliwiec
 

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/151/2012    
Rady Miejskiej w   Mielcu    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 
Gminny Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Mielca, zwany dalej "Programem"   .  
Od 1   stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o   ochronie zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę i   w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w   porozumieniu z   właściwymi organami samorządu terytorialnego. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały Rady Gminy.  
Gmina Miejska Mielec niejako wyprzedzając te przepisy, od kilkunastu lat dofinansowuje bieżącą działalność mieleckiego schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Pomaga także w   remontach niezbędnych dla podniesienia dobrostanu zwierząt tam przebywających. Nowe zadania i   obowiązki znajdują odzwierciedlenie w   postaci niniejszego "Programu", przyjętego przez Radę Miejską Mielca.  
1.   Cele i   kierunki polityki Gminy Miejskiej Mielec, wobec problemu bezdomności zwierząt domowych:  
1)   Rada Gminy Miejskiej Mielec określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:  
a)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu miasta, w   szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzaniu mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt;  
b)   zmniejszenie populacji zwierząt domowych, w   szczególności poprzez intensywną sterylizację psów i   kotów znajdujących się w   schronisku, współfinansowanie kosztów utrzymania wyłapanych zwierząt w   schronisku dla zwierząt;  
c)   udział gminy w   remoncie i   przebudowie schroniska dla zwierząt;  
d)   oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających w   schronisku oraz zmniejszenie ich populacji poprzez sterylizację i   kastrację;  
e)   wprowadzenie opłaty sanitarnej dla posiadaczy psów z   jednoczesnym zastosowaniem ulgi dla osób, które poddadzą zwierzęta oznakowaniu;  
f)   poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, w   szczególności poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych; obowiązki te wynikają z   przepisów szczególnych dotyczących porządku i   bezpieczeństwa, a   także ustawy o   ochronie zwierząt; podstawowe obowiązki posiadaczy psów to: nie pozostawianie psa bez nadzoru i   opieki, zbieranie psich odchodów, prowadzenie psa na uwięzi w   miejscach publicznych, zakaz porzucania psa;  
g)   edukacja mieszkańców gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  
2.   Realizacja założonych celów:  
1)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:  
a)   wyłapywanie na terenie gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i   przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt;  
b)   przyjmowanie kotów tzw. podwórkowych od jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji publicznych w   celu dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji i   szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz wypuszczanie ich na wolność w   miejscu przechwycenia;  
c)   ustala się zasadę przyjmowania do schroniska zwierząt wyłącznie z   obszaru gminy oraz maksymalny limit ilości zwierząt w   wysokości 250 sztuk psów i   50 kotów;  
d)   zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i   wyżywienia bezdomnym psom i   kotom zebranym z   terenu gminy z   powodu wypadków drogowych lub losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w   szpitalu, itd.);  
e)   zawarcie umowy z   podmiotami świadczącymi usługi w   zakresie zbierania ciał bezpańskich zwierząt zabitych w   kolizji z   samochodami,  
f)   dokarmianie bezdomnych kotów przy współpracy osób fizycznych lub organizacji,  
g)   egzekwowanie przepisów prawa zobowiązujących posiadaczy psów do należytego traktowania zwierząt oraz minimalizacji uciążliwości i   zagrożenia dla innych mieszkańców gminy,  
2)   Współfinansowanie kosztów utrzymania wyłapanych zwierząt w   schronisku dla zwierząt:  
a)   gmina pokrywa koszty wyłapania i   dostarczenia do schroniska każdego bezdomnego zwierzęcia z   obszaru miasta Mielca,  
b)   gmina współfinansuje koszty utrzymania zwierząt w   schronisku (płacąc miesięczny ryczałt w   wysokości uchwalonej przez Radę Miasta),  
c)   gmina pokrywa koszty związane ze sterylizacją, kastracją, oznakowaniem i   usypianiem ślepych miotów w   schronisku.  
3)   Oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających w   schronisku oraz zmniejszenie ich populacji poprzez sterylizację i   kastrację:  
a)   na podstawie zapisów ustawy o   ochronie zwierząt , gmina pokrywa koszty związane z   oznakowaniem elektronicznym zwierząt przebywających w   schronisku dla zwierząt; w   2012 r. zaplanowano również zakup elektronicznych czytników umożliwiających ustalenie właścicieli oznakowanych zwierząt; w   czytniki wyposażenie będą: Straż Miejska i   schronisko dla zwierząt;  
b)   Gmina Miejska Mielca pokryje również koszty związane ze sterylizacją i   kastracją zwierząt przebywających w   schronisku.  
4)   W realizacji działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności miasto będzie współpracować z   organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Dopuszcza sie możliwość prowadzenia schroniska przez wyżej wymienione organizacje.W realizacji Programu Gmina Miejska przewiduje aktywny udział Straży Miejskiej i   Policji.  
3.   Wprowadzenie ulg od opłaty sanitarnej od posiadanych zwierząt:  
1)   Gmina Miejska Mielec planuje wprowadzenie od 2013 r. opłaty sanitarnej dla właścicieli posiadających zwierzęta domowe.Wysokość tej opłaty oraz stosowne ulgi w   jej uiszczaniu będą przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej.  
2)   Planuje się wprowadzić w   2012 r. pokrycie przez Gminę Miejska Mielec kosztów elektronicznego oznakowania oraz kastracji i   sterylizacji zwierząt bezdomnych przebywających w   schronisku.  
3)   Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz elektronicznego oznakowania, właściciele tych zwierząt będą zwolnieni z   obowiązku uiszczania opłaty sanitarnej.  
4)   Przewiduje się również zwolnienie z   opłaty sanitarnej osób adoptujących zwierzęta ze schroniska.  
4.   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy:  
1)   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez:  
a)   nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a   w przypadku należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w   kontakcie z   obcymi- także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w   kagańcu;  
b)   egzekwowanie we współpracy z   Inspekcją Weterynaryjną corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;  
c)   prowadzenie przez gminę lub jednostkę, której gmina powierzy to zadanie, bazy danych właścicieli elektronicznie oznakowanych psów na potrzeby ustalenia właściciela zagubionego psa, psa który pogryzł człowieka oraz poboru, windykacji i   egzekucji corocznego obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie;  
d)   konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w   tym lokalnego, w   zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o   utrzymaniu czystości i   porządku;  
e)   gmina wskazuje jako gospodarstwo rolne w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich błąkających się bez nadzoru i   opieki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w   Chorzelowie, z   którym ma podpisane stosowne porozumienie.  
5.   Edukacja mieszkańców gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:  
1)   zachęcenie dyrektorów szkół podstawowych i   gimnazjów przy współudziale lekarzy weterynarii i   pracowników schroniska, a   także wolontariuszy z   nim współpracujących, do prowadzenie edukacji na tematy praw i   obowiązków wynikających z   faktu posiadania psa lub kota oraz konsekwencji wynikających z   niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt;  
2)   współpraca z   istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy w   ramach działalności w   tego typu organizacjach;  
3)   organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i   młodzieży z   terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i   zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z   zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i   instytucjami.  
6.   Źródła finansowania programu:  
1)   Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w   nim środki finansowe na realizację zadań gminy związanych z   przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.  
W szczególności na:  
a)   utrzymanie obiektów schroniska,  
b)   wyłapywanie zwierząt i   współfinansowanie kosztów utrzymania schroniska;  
c)   elektroniczne oznakowanie zwierząt i   zakup czytników.  
2)   Rada Gminy uchwalając coroczną wysokość opłaty od posiadania psa zapewniać będzie mechanizmy finansowe (ulgi) zachęcające mieszkańców gminy do sterylizacji i   kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką gminy.  
3)   Rada Gminy corocznie określać będzie zadania z   zakresu edukacji ekologicznej w   sferze humanitarnego traktowania zwierząt.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........