Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Sękowskiego remontowana

We wtorek 5 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, umowę na remont ulicy Sękowskiego podpisali Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Bryła Wicestarosta oraz Jadwiga Mysona Skarbnik Powiatu, a ze strony wykonawcy Zdzisław Molter Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Molter Sp. z o. o.

„Ulica Sękowskiego – zaznaczył na początku starosta mielecki - była przedmiotem wielu dyskusji, wielu niekorzystnych komentarzy pod naszym adresem, ale zawsze przy takiej okazji powtarzałem, że czekamy na odpowiednie źródło sfinansowania jej remontu.
Bowiem od początku naszą filozofią było, aby każdą złotówkę własnego budżetu pomnażać o środki zewnętrzne.”  Tak też stało się przy okazji remontu ulicy Sękowskiego, bo aż 70% całkowitej wartości remontu to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 743 360,03 zł, pozostałe 30% czyli 318 582,87 zł to wkład własny Powiatu.


Jeszcze dzisiaj w godzinach południowych ma zostać po spotkaniu m.in. z wykonawcą i kierownikiem budowy przekazany plac budowy, a nawet już w poniedziałek – jak przekazuje Józef Herda Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – może zostać zamknięta ulica Sękowskiego od ulic Sienkiewicza i Kilińskiego, tak by szybko, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie przeprowadzić ten remont. Dojazd do ulicy Sękowskiego odbywać się będzie przez ulicę Warszawską i dalej Żwirki i Wigury lub ulicą Reja. Przy okazji remontu drogi powiatowej, MPGK wymieni na tym odcinku kanalizację ogólnospławną.
Powiat Mielecki złożył w lutym 2010 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194R ul. Sękowskiego w Mielcu na odcinku o dług. 0,650 km”, ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe.

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 maja 2010 r powyższy wniosek Powiatu został umieszczony na liście rezerwowej wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania.

Z kolei uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 października 2011 r wspomniany wniosek Powiatu, z uwagi na wystąpienie oszczędności poprzetargowych, został warunkowo wybrany do dofinansowania natomiast Powiat Mielecki został zobowiązany do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.

Złożone dokumenty zostały pozytywnie ocenione w wyniku przeprowadzonej formalnej a także technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej weryfikacji końcowej. Ostateczne przyznanie dofinansowania stało się możliwe po zawarciu w dniu 25 maja 2012 r w Rzeszowie, pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a Powiatem Mieleckim, umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Złożony wniosek zakładał:
1) całkowitą wartość projektu 1 495 042,97 PLN,
2) wydatki kwalifikowane projektu również 1 495 042,97 PLN, w tym:
a) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 046 530,07 PLN (70 %),
b) wkład własny Powiatu 448 512,90 PLN (30 %).
Przebudowa ulicy Sękowskiego będzie polegała na ogół na:
a) poprawie odwodnienia, poprzez wymianę wpustów ulicznych z przykanalikami,
b) wykonaniu nowej nawierzchni, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
c) wymianie zniszczonych krawężników i obrzeży trawnikowych,
d) wymianie nawierzchni zjazdów i chodników, na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
e) zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej i regulacji wysokościowej studzienek i zaworów istniejących sieci.

Nowa jezdna będzie miała szerokość 5,5 m a w jej sąsiedztwie zostaną wydzielone miejsca postojowe: 50 szt. prostopadłych do krawężnika (o wym. 4,5x2,5 m) i 34 szt. równoległych do krawężnika (6,0x2,5 m).

W dniu 31 maja został ogłoszony przetarg na wykonanie robót objętych projektem. W ramach tego przetargu w dniu 15 czerwca br. złożono 7 ofert, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski, z ceną 1.034.508,90 złotych brutto.

Uwzględniając powyższe w dniu dzisiejszym z Przedsiębiorstwem tym zawarto umowę na wykonanie robót objętych przedmiotowym projektem. Zgodnie z warunkami umowy całość robót powinna być zakończona do 31 października 2012 r. Uwzględniając rozstrzygnięcia: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót objętych Projektem oraz zapytań ofertowych dla wydatków związanych z realizacją Projektu:
1) całkowita wartość projektu wyniesie 1 061 942,90 PLN,
2) wydatki kwalifikowane projektu również wyniosą 1 061 942,90 PLN, w tym:
a) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 743 360,03 PLN (70 %),
b) wkład własny Powiatu 318 582,87 PLN (30 %).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........