Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ogłoszono przetarg na budowę III-go etapu obwodnicy Mielca

Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Budowę drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III".
 
Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim i obejmie III etap budowy obwodnicy miasta Mielec od drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Dębica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1141R Mielec - Szydłowiec. Obwodnica stanowić będzie docelowo wschodnie obejście miasta Mielca.
Droga będzie przebiegać na przemian po terenie upraw rolnych, nieużytków i w ternie leśnym. Rejon projektowanej obwodnicy stanowi obszar niezabudowany. Poza krótkim odcinkiem w rejonie skrzyżowania z droga powiatową nr 1142R w miejscowości Trześń.
Początek projektowanej trasy jest zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 985 Nagnajów -
Dębica. Droga ta posiada następujące parametry:
klasa drogi: G, przekrój: drogowy, szerokość jezdni: 7.00 m,
odwodnienie drogi : rowy otwarte.
Koniec projektowanej trasy zlokalizowany jest przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1141R. Jedynie na końcowym odcinku tego etapu obwodnica biegnie na długości 760 m po śladzie istniejącej drogi leśnej o nawierzchni żwirowej. Na pozostałej długości przecina drogi gminne i powiatowe oraz cieki wodne. W celu realizacji inwestycji konieczne jest dokonanie całkowitej zmiany w istniejącym zagospodarowaniu działek objętych inwestycją. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje miedzy innymi:
- wycinkę istniejącego zalesienia kolidującego z inwestycją,
- budowę nowego odcinka drogi o jezdni z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi pasami w strefie skrzyżowań,
- lokalne zabezpieczenie i wzmocnienie nasypów drogowych,
- budowę obustronnych poboczy utwardzonych i gruntowych,
- budowę ciągów pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę dróg zbiorczo - serwisowych zlokalizowanych poza rowami, obsługujących tereny przyległe do obwodnicy,
- budowę węzła dwupoziomowego nad drogą wojewódzką nr 985 Nagnajów - Dębica oraz linią kolejową Łódź Kaliska - Dębica
- budowę mostu MP-9n na Rowie Potok pełniącego jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt,
- budowę skrzyżowań z drogami istniejącymi wraz z odcinkową rozbudową tych dróg,
- budowę przepustów na istniejących ciekach z adaptacją niektórych przepustów wyodrębnionych równomiernie na długości trasy na przejścia o małych wymiarach dla zwierząt małych (półka dla umożliwienia przejścia),
- budowę odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy odwadniające,
- lokalnie budowę kanalizacji deszczowej przy obiektach mostowych i na dojazdach do nich oraz skrzyżowaniach typu rondo i skrzyżowaniach z projektowanymi chodnikami przyjezdni,
- uszczelnienie odcinków rowów w strefie ujęć wody,
- budowę publicznych i indywidualnych zjazdów wraz z przepustami,
- budowę zjazdów do planowanych MOP-ów (miejsce obsługi podróżnych),
- budowę odcinkowego oświetlenia drogi w strefie skrzyżowań: skanalizowanego z drogą powiatową nr 1142R do Chrząstowa i węzła typu WB,
- przebudowę kolizji z istniejąca infrastrukturą techniczną,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nasadzeń zieleni drogowej,
- budowę urządzeń chroniących środowisko (urządzenia podczyszczające, zastawki na wlotach rowów przydrożnych do cieków.


Zakończenie realizacji projektu – 30.11.2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........