Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Zrealizowane powiatowe inwestycje drogowe i plany na pszyszłość

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania umowy na remont ulicy Sękowskiego, Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego przedstawił tegoroczne już zrealizowane inwestycje drogowe oraz zamierzenia na najbliższe miesiące.

Pod koniec maja br. zakończony został remont drogi powiatowej Nr 1 187R Al. Niepodległości w Mielcu na odcinku o dług. 800 m; wartość zrealizowanych robót wyniosła ok. 1 723 000 złotych i zostały one sfinansowane w całości za środki z budżetu powiatu.
Po zakończeniu robót została wprowadzona nowa organizacja ruchu, z wydzieleniem pasów ruchu dla rowerów oraz śluz dla rowerów.

W ostatnich dniach zakończone zostały roboty objęte zadaniem „Remont drogi powiatowej Nr 1 182R Brzeźnica – Radomyśl Wielki na odc. o dług. 2,89 km, w km 14+790 ÷ 17+680, wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1 169R Podleszany – Ruda – Zasów”, na realizację którego Powiat Mielecki uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.
• wartość zrealizowanych robót wyniosła 1.067.000,40 zł,
• kwota dofinansowania projektu wyniosła 320.000 złotych (29,99 %),
• wkład własny 747.000,40 zł został sfinansowany przy pomocy Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 373.500 zł.

W lutym br. Starosta Powiatu Mieleckiego otrzymał promesę informującą, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2012 roku zadania pn.: „Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana, w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin – Przecław, km 8+382” dotacją w wysokości 600 000 złotych.

Po rozstrzygnięciu przetargu, przeprowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, wartość realizacji robót objętych tym zadaniem wynosi 436.001,30 złotych. Roboty te są aktualnie realizowane; umowny termin zakończenia ustalono do 31sierpnia 2012 r. Uwzględniając powyższe Pan Starosta zwrócił się do Pana Stanisława Rakoczego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z prośbą o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności w kwocie 164 000 złotych na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1 178R Radgoszcz – Dulcza Wielka na odcinku o dług. 0,7 km w m. Dulcza Wielka”. Droga powiatowa Nr 1 178R Radgoszcz – Dulcza Wielka została uszkodzona w wyniku powodzi w czerwcu 2009 roku.
Pan Minister udzielił zgody, stąd aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na wykonanie tych robót, z terminem realizacji do 31-08-2012 r.

Jeśli chodzi o inne roboty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, to pod koniec 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ze strony Powiatu Mieleckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ÷ 2013, osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź, zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów:
1) „Remont drogi powiatowej Nr 1 147R Gliny Wielkie – Gawłuszowice na odc. o dług. 1,68 km, km 7+000 ÷ 8+680, w m. Gliny Małe i Ostrówek, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r”,
• wartość robót do wykonania w 2012 r wynosi 588.160,33 zł brutto,
• maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 500.000 złotych,
• wkład własny 88.160,33 zł brutto.

2) „Remont dróg powiatowych: Nr 1 158R Wampierzów – Zabrnie na odc. o dług. 2,3 km, km 0+000 ÷ 2+300, w m. Wampierzów i Nr 1 159R Wadowice Dolne – Budzyń na odc. o dług. 1,29 km, km 1+400 ÷ 2+690, w m. Budzyń, uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r”.
• wartość robót do wykonania w 2012 r wynosi 992.515,54 zł brutto,
• maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 800.000 złotych,
• wkład własny 192.515,54 zł brutto.

W dniu 29 maja 2012 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 46 projektów (z 54 złożonych), w tym obydwa projekty złożone przez Powiat Mielecki.

W najbliższych dniach, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Mieleckim, zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wspomnianych projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Po podpisaniu tych umów zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie robót objętych projektami, które powinny być wykonane jeszcze w tym roku.

W lutym br. Zarząd Powiatu Mieleckiego wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o przydzielenie w 2012 roku środków w wysokości 1.750.000 złotych z rezerwy subwencji ogólnej - na dofinansowanie przewidzianych na 2012 rok robót związanych z „Przebudową mostu na Potoku Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej Nr 1 160R Załuże - Zabrnie - Wadowice Dolne - Piątkowiec, km 9+565”.

Wnioskowana kwota 1.750.000 złotych stanowiła 50% wymaganych środków dla zrealizowania w 2012 roku robót związanych z przedmiotową przebudową mostu; przewidywana wartość całkowita robót wynosiła 3.500.000 złotych.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków dla Powiatu Mieleckiego zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1.451.400 zł, co w połączeniu z kwotą 1.750.000 zł z budżetu Powiatu dawało możliwość wydatkowania na przebudowę tego mostu kwoty 3.201.400 złotych.

Po rozstrzygnięciu przetargu, przeprowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, wartość realizacji przebudowy mostu wynosi 2.094.069,02 złotych. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu podpisał już umowę na wykonanie tych robót z firmą SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski. Roboty rozpoczną się niebawem; umowny termin zakończenia ustalono do 30-11-2012 r.

Uwzględniając oszczędność po wspomnianym przetargu w kwocie ok. 1 mln 100 tys. zł, Zarząd Powiatu Mieleckiego wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie jej na sfinansowanie I etapu wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu na odc. o dług. 1,415 km tj. od drugiego wjazdu do firmy KRONOSPAN Mielec do połączenia z rozpoczętą budową drogi obwodowej miasta Mielca.

II etap tego wzmocnienia będzie realizowany w przyszłym roku; o dofinansowanie tych robót Powiat Mielecki będzie wnioskował w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Podsumowując przedstawione roboty należy stwierdzić, że obejmują one:
- przebudowę 1 przepustu i 1 mostu (25 m),
- przebudowę i remont 17,425 km dróg.

Ogólna wartość wszystkich robót wynosi ok. 11 mln 173 tys. zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne ok. 6.287.900 zł, na które składają się środki:
a) Unii Europejskiej w ramach RPO WP – ok. 2.043 tys. zł,
b) budżetu państwa 3.871.400 zł, w tym:
- w ramach NPPDL 320 tys. zł,
- na usuwanie skutków powodzi ok. 2.100 tys. zł,
- z rezerwy subwencji ogólnej 1.451.400 zł,
c) z budżetu Gminy Radomyśl Wielki 373.500 zł.

Jednocześnie należy dodać, że gminy z terenu naszego powiatu zadeklarowały pomoc finansową na budowę chodników w kwocie ok. 933 tys. zł, za którą - łącznie ze środkami z budżetu powiatu w kwocie ok. 1 500 tys. zł – będą budowane chodniki. Aktualnie zawierane są umowy o pomocy pomiędzy poszczególnymi gminami i powiatem, a następnie będą ogłaszane przetargi.
 fot: Powiat Mielecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........