Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Interwencja Senatora Ortyla w sprawie stanu środowiska na terenie Mielca

"Działając na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora, art. 20 ust. 1, 2 zwracam się do Pani z interwencją senatorską w sprawie stanu środowiska na terenie Mielca i okolic. - to cytat z pisma jakim Senator RP Władysław Ortyl interweniował do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Pani dr inż. Ewy Jadwigi Lipińskiej w sprawie stanu środowiska na terenie Mielca.
Badania przeprowadzone przez WIOŚ - czytamy dalej -  potwierdzają pogarszanie się jakości powietrza na terenie Mielca i okolic. Problem dotyczy stopnia zanieczyszczenia środowiska w szczególności w obszarze oddziaływania SSE „EURO-PARK Mielec".
Warty podkreślenia jest fakt, iż dotychczas zbadano wpływ jedynie pojedynczych składników emitowanych substancji szkodliwych, natomiast brak jest badań ich skumulowanego oddziaływania na mieszkańców.
Diagnoza stanu środowiska w strefie oddziaływania SSE „EURO-PARK Mielec", która została przedstawiona w 2011 roku nie została zaakceptowana społecznie z następujących powodów: Po pierwsze, ustalono, że wysoki poziom toksycznych substancji w powietrzu jest wynikiem tzw. emisji powierzchniowej, a więc z palenisk domowych oraz emisji liniowej związanej ze wzrostem ruchu drogowego. Po drugie: sezonowość toksycznych wartości emisji nie może w żadnym wypadku eliminować zatruwania przemysłowego, albowiem wiedza o sezonowości związana z okresem grzewczym jest znana ogółowi. Stąd też możliwość sezonowego pozbywania się zapasów toksycznych substancji w niektórych firmach.
Nic dziwnego, że zamiast uspokojenia opinii publicznej Mielca obserwuje się silniejszą determinację w ustaleniu obiektywnych danych pomiarowych i konkretnych działań naprawczych i ochronnych, tak ze strony instytucji do tego powołanych, jak i samorządu lokalnego.
Mieszkańcy miasta mają prawo do pełnego korzystania z naturalnych zasobów środowiska (czysta woda, powietrze, przyroda), w które człowiek, a już zwłaszcza przemysł, powinien ingerować w jak najmniejszym stopniu. Realizacji tej zasady służą przepisy Prawa ochrony środowiska, a przestrzeganie tych przepisów i procedur niewątpliwie wpływa pozytywnie na jakość środowiska naturalnego. Dlatego ważną kwestią jest zdecydowane i obiektywne wyjaśnienie przyczyn znacznego zanieczyszczenia środowiska w Mielcu i przedstawienia pilnych działań WIOŚ mających na celu natychmiastową ich minimalizację.
Opracowanie, obejmujące pełny zakres wynikający z art. 238 Prawa ochrony środowiska i uwzględniające w szczególności faktyczną emisję zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł zlokalizowanych na terenie Mielca i okolic, poparte badaniami wykonywanymi przez niezależne, akredytowane laboratoria oraz przy wykorzystaniu dostępnych metod określających kierunki rozprzestrzeniania się substancji emitowanych przez wszystkie instalacje (w tym także w zakresie pyłu oraz benzo(a)pirenu, dałoby rzetelną wiedzę o rzeczywistym stanie zanieczyszczenia środowiska, na obszarze do którego poszczególne podmioty nie posiadają tytułu prawnego, a wynikającą z funkcjonowania wszystkich istniejących źródeł emisji zlokalizowanych na ich terenie.
Mieszkańcy chcą obiektywnej prawdy i konkretnych działań. Wierzą, że w dzisiejszych czasach można podjąć próbę koegzystencji. Koniecznym jednak warunkiem jest wzajemne zaufanie i szacunek dla praw obu stron. Jednej - do obiektywnych danych i nowoczesnych zabezpieczeń bądź wyeliminowania szkodliwych czynników skutkujących narażeniem życia i zdrowia, drugiej - prawa do funkcjonowania i produkcji w oparciu o najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania dla ochrony środowiska przyrodniczego.

Z uwagi na pogarszający się stan środowiska na terenie Mielca i okolic oraz liczne skargi mieszkańców uprzejmie proszę Panią o ustosunkowanie się do zaistniałego problemu i odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy funkcjonują skuteczne środki ograniczenia emisji substancji toksycznych z jednoczesnym wprowadzeniem norm emisji dla każdej substancji toksycznej?
2. Czy WIOŚ podejmie natychmiastowe działania dla ustalenia źródeł emisji benzo(a)pirenu i formaldehydu na terenie Mielca i najbliższych okolic, ustalenia wielkości tych emisji ze zlokalizowanych źródeł oraz podejmie natychmiastowe działania dla wstrzymania najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia źródeł emisji?
3. Czy program ochrony powietrza na terenie Mielca i okolic jest realizowany w świetle dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) - załącznik XV sekcja A dyrektywy?
4. Z zadowoleniem przeczytałem w prasie regionalne informację o tym, że Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął opracowywanie programu dla niektórych miast na Podkarpaciu, w tym Mielca, które ma określić prace w kierunku stworzenia systemu ochrony powietrza. Na jakim etapie przedmiotowych prac jest obecnie Urząd? Które punkty na terenie Mielca brane są pod uwagę? Kiedy stały monitoring mieleckiego powietrza zacznie działać?"skany

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........