Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Konferencja prasowa w sprawie budowy mostu na Wiśle

W dniu 8 października 2012 roku na promie na Wiśle w Połańcu miała miejsce konferencja prasowa z udziałem poseł na Sejm Marii Zuby, posła na Sejm Jarosława Rusieckiego, posła na Sejm Krzysztofa Lipica, posła na Sejm Bogdana Rzońcy (marszałka województwa podkarpackiego w latach 1998-2002), senatora Władysława Ortyla (Wiceministra Rozwoju Regionalnego w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego) oraz Grzegorza Forkasiewicza wójta gminy Rytwiany.
Konferencja zorganizowana została z inicjatywy  świętokrzyskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Tematem konferencji było przedstawienie wspólnych, sąsiedzkich działań związanych z budową mostu na Wiśle oraz perspektywy dalszego rozwoju Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego.


Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec przywitał przybyłych na konferencję gości, a następnie przedstawił aktualny stan realizacji zapoczątkowanych przez parlamentarzystów i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości projekt budowy mostu na Wiśle w okolicach Połańca.
- W ubiegły poniedziałek, 1 października 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim na realizację wspólnego przedsięwzięcia, którym jest budowa mostu na Wiśle. Jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, ponieważ most ten połączy oba te województwa. Cieszymy się bardzo, że obecne władze realizują politykę Prawa i Sprawiedliwości, gdyż podkreślić trzeba, że dzięki zdecydowanym działaniom posłów i senatorów Ziemi Podkarpackiej i Świętokrzyskiej, dzięki mocnemu zaangażowaniu Rządu Premiera Jarosława Kaczyńskiego został wprowadzony w życie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, który obejmuje ubogie regiony Polski. – powiedział Krzysztof Lipiec
W dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił, rolę obecnego senatora Władysława Ortyla, który wspólnie ze śp. Grażyną Gęsicką minister Rozwoju Regionalnego w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego zabiegał o realizację programu w zakresie budowy mostu na Wiśle.

Senator Władysław Ortyl
w swojej wypowiedzi odniósł się do historycznego i kluczowego w całej sprawie momentu. Przedstawił zdjęcie sprzed 10 lat (15.10.2002) z podpisania aktu porozumienia intencyjnego przez Franciszka Wołodźko marszałka województwa świętokrzyskiego, Bogdana Rzońcę marszałka województwa podkarpackiego w latach 1998-2002 oraz Władysława Ortyla (Wiceminister Rozwoju Regionalnego w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego) ws. budowy mostu na Wiśle.
Przypomniał, że to właśnie za rządów PiS do strategii zagospodarowania przestrzennego tych dwóch województw została wpisana budowa mostu na Wiśle. To był ważny krok do tego by wspólnie z samorządowcami zabiegać o podjęcie działań mających na celu połączenie mostem województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Senator podkreślił, że dynamika działań w tej materii nabrała tempa w momencie gdy miał on zaszczyt i obowiązek pracować w rządzie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wiceministra Rozwoju Regionalnego. Wtedy też, koncepcja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, doprowadziła do tego, że zostały przypisany na tę inwestycję duży strumień pieniędzy. Dzięki staraniom parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i władz samorządowych inwestycja budowy mostu na Wiśle została także obroniona w Brukseli.
Jednak historia budowy mostu jest trudna i długa. W między czasie rodziły się także wątpliwości co do potrzeby realizacji tej kosztownej inwestycji. Jak każde przedsięwzięcie koncepcja budowy mostu miała również swoich zdecydowanych przeciwników. Senator przypomniał znamienne słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w 2010 przyjechał na Podkarpacie by w krótkich ale ważnych słowach przekonać do potrzeby realizacji inwestycji mostowej: „ten kto nie wie po co budować mosty, ten nie zna się na polityce i gospodarce.” Te słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane w sposób zdecydowany i stanowczy spowodowały, że dziś możemy cieszyć się faktem podpisania porozumienia o współpracy realizującej tą inwestycję.
Przedsięwzięcie to nie zaczyna się i nie kończy wyłącznie na moście – powiedział senator. Jest to bowiem szereg równoległych prac poprawiających infrastrukturę, zarówno na Podkarpaciu jak i w województwie świętokrzyskim. Te inwestycje także rodzą wiele problemów i choć są one rozwiązywane to trzeba jednak pamiętać, że ważną kwestią jest również  podtrzymywanie dialogu społecznego.
- Liczę jednak na to, że ta kluczowa dla nas inwestycja w 2014 roku będzie faktem i będziemy mogli się wspólnie z tego cieszyć, gdyż ma to ważne znaczenie gospodarcze i społeczne – podkreślił w swojej wypowiedzi W. Ortyl.

Poseł na Sejm Bogdan Rzońca zwrócił uwagę na szereg problemów związanych z planami tej inwestycji. Podkreślił, że w 2002 roku dzięki determinacji wiceministra Władysława Ortyla możemy dziś mówić o sukcesie budowy tego mostu na Wiśle. Wspominając spotkanie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego przypomniał swoją rolę w dążeniu do realizacji tego przedsięwzięcia. Bogdan Rzońca będąc wicemarszałkiem województwa w latach 2006-2010 nadzorował Zarząd Dróg Wojewódzkich, który prowadził tę inwestycję. Toteż wielokrotnie bywał w Połańcu i w Kielcach z Bogdanem Tarnawskim, dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
- Nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności i potrzeby tej inwestycji.  W tej sprawie jednak nie było jednomyślności. Najwięcej głosów sprzeciwu było w sejmiku wojewódzkim i z tym był problem – powiedział Bogdan Rzońca.
Samorząd województwa podkarpackiego ostatecznie jednak zdecydował się na budowę wspólnie z województwem świętokrzyskim mostu przez Wisłę.

Grzegorz Forkasiewicz wójt gminy Rytwiany podkreślił rolę ponadregionalną tej inwestycji - chodzi o budowę mostu łączącego województwo świętokrzyskie i podkarpackie w rejonie Połańca. Już w 2002 roku na środku Wisły w obecności kamer, fotoreporterów i dziennikarzy podpisywano porozumienie o tej inwestycji. Można się teraz pochwalić, że po 10 latach oczekiwania wreszcie doszło do podpisania porozumienia o współpracy. Trzeba zaznaczyć, że do realizacji nie doszłoby gdyby nie wielkie zaangażowanie wielu parlamentarzystów oraz samorządowców Prawa i Sprawiedliwości, którzy potrafili wykorzystać szansę w unijnym Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Kontynuacja tej inicjatywy przez obecną partię rządzącą tylko potwierdza słuszność tej inwestycji. Mosty powinny łączyć a nie dzielić – podkreślił wójt.

Radny powiatowy Ziemi Mieleckiej Zbigniew Tymuła podziękował senatorowi Ortylowi oraz posłowi Rzońcy za wytrwałość w forsowaniu tak ważnego i strategicznego dla mieszkańców Ziemi Podkarpackiej i Świętokrzyskiej zadania. Podkreślił jak ważną rolę spełnia dialog społeczny i konsultacje, które rodzą w mieszkańcach świadomość pewnych koniecznych zadań, które służyć mają wspólnemu dobru, a więc poprawie jakości życia i bezpieczeństwa.

W dalszej części konferencji głos zabrał Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, który podkreślił, że obecnie dla parlamentarzystów i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości przedmiotem głębokiej troski jest to aby w nowej perspektywie finansowej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej był utrzymany. Niestety w ostatnim czasie docierają niepokojące sygnały z Rządu, iż na nową perspektywę finansową ten program może być zagrożony.

Senator Władysław Ortyl
odnosząc się do tej kwestii powiedział, że w obecnej sytuacji pozostaje tylko lobbowanie tego Programu Operacyjnego, który pozwala realizować szereg inwestycji w województwach Polski Wschodniej. Bez udziału tych środków pomocowych niestety wiele przedsięwzięć nie mogłoby być realizowanych. Taka perspektywa jest niekorzystana dla województw Polski Wschodniej. Jako regiony ze szczególnie złą sytuacją gospodarczą niezmiernie ważne jest wsparcie finansowe choćby nawet po to by dogonić w wielu dziedzinach pozostałe regiony Polski, np. w infrastrukturze kolejowej, drogowej i turystyce.

W tej kwestii głos zabrała również poseł Maria Zuba. Jej zdaniem cel jaki został postawiony Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej nie został osiągnięty. W dalszym ciągu istnieje dużo dysproporcji i zaniedbań województw objętych tym programem, m.in. na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dlatego też posłowie Prawa i Sprawiedliwości nieustannie lobbują w kierunku utrzymania tego programu w następnej perspektywie finansowej. Między innymi właśnie w tym celu powołany został zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, który to zespół funkcjonuje w obrębie klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
- Miało już miejsce pierwsze spotkanie Zespołu, na które zaproszono Minister ds. Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania omówiono sprawę finansowania i realizacji inwestycji w Polsce Wschodniej. Pomimo złożonej deklaracji przez Minister co do przedstawienia w ciągu dwóch tygodni szczegółowej informacji na temat  tego ile środków do chwili obecnej zostało wykorzystanych na inwestycje regionów Polski Wschodniej oraz ile jest jeszcze tych środków do wykorzystania – do tej pory (a minęło już 1,5 miesiąca) informacji takiej nie otrzymaliśmy. To pokazuje, że Rząd tak naprawdę nie wie w jakim jest momencie realizacyjnym tego programu. Więc trudno się dziwić, że nie ma również swojego stanowiska wypracowanego na temat tego co powinno się znaleźć w tym Programie Operacyjnym oraz jaki rząd wielkości środków finansowych.  Stąd też bardzo cenna jest dla nas współpraca z samorządowcami, którzy najlepiej widzą i czują potrzeby województw i ich mieszkańców. – podkreśliła poseł Maria Zuba.

Na zakończenie swojej wypowiedzi poseł powiedziała: - Cieszymy się teraz, że ten jeden fragment pomysłu Prawa i Sprawiedliwości na Rozwój Polski Wschodniej jest realizowany. Jednak wymaga podkreślenia ile w trakcie realizacji tego programu obecny Rząd popełnił zaniedbań. Ile wyzwań zapoczątkowanych przez PiS nie zostało wcielonych w życie - i to jest z pewnością z dużą szkodą dla rozwoju gospodarczego tego regionu.
Poseł na Sejm Jarosław Rusiecki omówił problemy związane z doprowadzeniem do realizacji tej inwestycji.  Podkreślił, że Polska jest dużym krajem w UE – jest dużą, znaczącą gospodarką, jest 6 co do wielkości krajem w Europie. Jednak z przykrością zaznaczył, że rozwój komunikacji nie dorasta do potrzeb mieszkańców, do rozwoju gospodarczego, szczególnie pomiędzy Polską Wschodnią a Polską Zachodnią. Są tego różne przyczyny: historyczne i gospodarcze.
- Dlatego musimy teraz systematycznie poprawiać tę sytuację.  Jednym z narzędzi niwelujących te bariery jest właśnie PO RPW, stworzony za Rządów Jarosława Kaczyńskiego – powiedział poseł Jarosław Rusiecki.

Następnie w swojej wypowiedzi poseł Rusiecki odniósł się do innych ważnych inwestycji w tym regionie. Mocno podkreślał, że jesteśmy obecnie na Wiśle, która jest wielkim zagrożeniem poprzez ciągłe niedoinwestowanie regulacji, budowania wałów przeciwpowodziowych. Te i wiele innych programów rodziło się w gabinecie minister Grażyny Gęsickiej i wiceministra Władysława Ortyla. Niestety to zostało poważnie przez obecny Rząd PO-PSL zaniedbane i kontynuacji tych zadań nie ma. Rzeka Wisła może być szansą rozwoju gospodarczego dla województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Oprócz mostu ważnym elementem rozwoju tego regionu jest poprawa infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i współpraca na szczeblu władz samorządowych zarówno obu tych województw. Jeszcze za rządów PiS zrodził się pomysł i przygotowane zostało studium modernizacji linii kolejowej, która wiedzie przez północ województwa świętokrzyskiego - najbardziej uprzemysłowionej części województwa - do stolicy regionu podkarpackiego - Rzeszowa.  Niestety na chwilę obecną modernizacja ta zakończyła się w tej chwili mniej więcej w okolicach Ostrowca. Podobnie jest z mostem kolejowym na Wiśle w Sandomierzu dla pociągów pasażerskich, w szczególności pociągów regionalnych, którego modernizacja nie jest obecnie kontynuowana. Istnieje potrzeba aby równolegle dalej linia kolejowa i drogowa była modernizowana, bo to jest dopełnienie rozwoju komunikacyjnego dla gospodarki, mieszkańców i turystyki, która jest szansą dla rozwoju Podkarpacia i województwa Świętokrzyskiego, w szczególności Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego – podkreślił poseł.

Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec podziękował mediom za liczny udział i na tym zakończył konferencję prasową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........