Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Szkolenie Szybowcowe

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w lotnictwie poprzez organizację i przeprowadzenie szkolenia szybowcowego", które jest dofinansowane przez Gminę Mielec, przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe z wykorzystaniem do startu wyciągarki dla 2 uczestników.
Uczestnicy szkolenia szybowcowego muszą spełniać następujące wymagania:
- wiek: 16 – 25 lat, muszą posiadać status ucznia/studenta (przy spełnieniu warunku: uczestnik musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne lub pobierać naukę, po ukończeniu której spełni to wymaganie), posiadać miejsce zamieszkania na terenach wiejskich Gminy Mielec.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, po spełnieniu powyższych warunków, jest wypełnienie i złożenie w biurze AM następujących dokumentów:
• ksero legitymacji szkolnej/studenckiej,
• zgłoszenia kandydata na szkolenie lotnicze,
• ksero dowodu osobistego lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca udziału w podstawowym kursie szybowcowym (dla niepełnoletniego kursanta) potwierdzona przez notariusza,
• ksero świadectwa ukończenia szkoły.
Po ostatecznym wybraniu uczestników szkolenia będą oni zobowiązani do pokrycia 50% kosztów podstawowego szkolenia szybowcowego w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz poddania się badaniom lotniczo – lekarskim (we własnym zakresie) przeprowadzanym przez lekarza orzecznika zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........