Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Złóż wniosek o stypendium szkolne.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w dniach od 3 do 14 września 2012 r. w godzinach urzędowania.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 351 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec przysługuje  w formie:
 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 3 września do dnia 14 września 2012 roku w Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Mieszkańca.

W przypadku:
 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2012 roku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Uwaga! Rodzice albo inni przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium (Prezydenta Miasta Mielca) o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar,
 • włamanie z kradzieżą
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.
Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować, jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku zdarzenia losowego np. (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, skrócony odpis aktu zgonu).
Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udziela Urząd Miejski w Mielcu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 23 39-300 Mielec e-mail: mmosior@um.mielec.pl pok. 30 - inspektor Małgorzata Mosior

Uwaga! W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom. W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:

 1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Załączniki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........